Bước 1: Chọn sản phẩm


Bước 2: Chọn nút thêm vào giỏ hàng


Bước 3: Chọn nút thanh toán


Bước 4: Điền thông tin mua hàng


Bước 5: Chọn nút đặt hàng


Bước 6: Thông báo hoàn thành đơn hàng.